Meldingen en klachten

Meldingen
Indien er een probleem is, dan kan een therapeut of de cliënt dat melden bij de beroepsorganisatie MET. Een melding heeft als doel de goede orde te handhaven. De melding betreft organisatorische zaken, gedragingen van therapeuten of medewerkers van de beroepsorganisatie MET. Bij een melding wordt er geen antwoord of reactie terugverwacht.

Klachten
Een klacht kan worden geuit uit onvrede of als een cliënt het niet eens is met de handelwijze van een therapeut van de beroepsorganisatie MET. De klager dient de klacht schriftelijk (niet per e-mail) in te dienen bij het secretariaat van de beroepsorganisatie MET. Na uiterlijk twee weken ontvangt u bericht.

Mediation
Een onafhankelijke klachtenfunctionaris van de beroepsorganisatie MET zal beide partijen benaderen met het verzoek om tot een oplossing te komen die voor beiden acceptabel is. Doel:
a. Recht te doen aan de individuele klager.
b. Zo mogelijk het herstellen van de vertrouwensrelatie.

Wat moet u doen als u een klacht of melding wilt indienen?
De klager stelt de klacht of melding zo duidelijk mogelijk op schrift, voorziet deze van zijn/haar naam, adres en telefoonnummer en stuurt deze naar: Beroepsorganisatie MET, t.a.v. de Klachtenfunctionaris
Pater Jac. Schreursweg 2A
6097 NH Panheel.

De procedure
a. Bij een melding: er wordt geen reactie terugverwacht.
b. Bij een klacht: na uiterlijk twee weken ontvangt u bericht en wordt u op de hoogte gesteld van de verdere procedure.
c. We streven ernaar om binnen 6 weken de klacht af te handelen. Indien wij langer tijd nodig hebben geven wij u een indicatie op welke termijn we uitsluitsel kunnen geven.
d. Klachten en wijze van afhandelen registreren wij voor een periode van 5 jaar. Eventuele consequenties worden door het de beroepsorganisatie MET snel afgehandeld.
e. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

Geschil
Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u
onbevredigend is, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend,
zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.
Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 52,50. Het oordeel van de geschillencommissie van het SCAG is bindend voor het de Stichting MET.