Privacy statement Beroepsorganisatie MET

Inleiding 

De beroepsorganisatie MET verwerkt persoonsgegevens van Therapeuten, bestuursleden en andere contactpersonen. Dit doen wij om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. In dit privacy statement omschrijven wij hoe wij de gegevens verwerken.
Voor vragen over de AVG kunt u contact opnemen met info@stichting-met.nl of telefonisch 0475-572988.

Informatie over de beroepsorganisatie MET
De Beroepsorganisatie MET Registreert Multidisciplinaire E.E.N.® Therapeuten.  De Beroepsorganisatie is secretarieel gevestigd op de Pater Jac. Schreursweg 2A, 6097 NH te Panheel.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • naam, geboortedatum, geslacht, adres en woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres, bank- en betaalgegevens, inschrijfgegevens, resultatenlijsten en studentendossiers.
 • Bijzondere gegevens die nodig zijn voor de registratie van MET therapeuten en een goede begeleiding.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van het registreren van MET therapeuten voor de volgende doelen:

 • inschrijving en gegevens voor registratie van aangesloten leden
 • administratieve doeleinden, ten behoeve van het de bijdrage voor leden en de daarvoor verschuldigde betalingen
 • afhandeling van aangevraagde informatie
 • ondersteuning bij oriëntatie bij- en nascholing
 • het beheren van dossiers om de therapeuten te begeleiden
 • voorlichtingsdoeleinden
 • vrijstellingenbeleid
 • het verstrekken van (nadere) informatievoorziening over actuele ontwikkelingen
 • verzenden (per e-mail) van nieuwsbrieven, informatie over je account en overige (noodzakelijke) gegevens
 • vermelding op onze website.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van de registratie voor MET therapeuten. Ook verwerken wij de gegevens van studenten en asipirantleden voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van de Beroepsorganisatie MET en het uitvoeren van onze doelstelling. Indien je bepaalde persoonsgegevens niet verstrekt kunnen wij de dienstverlening ten opzichte van registraties bij koepels en zorgverzekeraars niet verwerken of registratiecertificaten afgeven. Heb je vragen over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan kun je contact met ons opnemen.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?
Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken bijvoorbeeld de Belastingdienst en de politie. Om jou van dienst te kunnen zijn en om onze werkzaamheden uit te voeren, schakelen wij andere partijen in om namens ons persoonsgegevens te verwerken. Derden die wij inschakelen zijn bijvoorbeeld:

 • accountant voor de administratieve verwerking
 • accreditatie-instituten voor het aanvragen van diploma’s of certificaten
 • Als wij persoonsgegevens laten verwerken door een derde partij en wij de zeggenschap hebben en behouden over de verwerking, hebben wij met deze zogenaamde verwerkers een schriftelijke verwerkersovereenkomst. Een verwerker, in de zin van de AVG, kan bijvoorbeeld een partij zijn die bepaalde IT-werkzaamheden voor ons verricht of een financiële dienst.

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen onze uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen:

 • Informatie en inzage: uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: heb je het idee dat we verkeerde of onvolledige gegevens van je hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Op schriftelijk verzoek zullen we de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen indien ze niet langer nodig zijn voor andere doeleinden zoals verificatie, studieloopbaan en historie, of indien de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Je gegevens worden maximaal 10 jaar bewaard.
 • Beperking: heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar: voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je bezwaar indienen. Wij zullen dan die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings en nieuwsbrieven. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Melding- en klachtenregeling: De beroepsorganisatie MET kent een melding- en klachtenregeling. Het formulier kunt u downloaden op onze website.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: je kunt hierover sinds 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking te voorkomen. Zo kunnen jouw persoonsgegevens alleen worden ingezien door medewerkers die daartoe op basis van hun functie binnen de beroepsorganisatie MET bevoegd zijn.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet voor een bepaalde tijd bewaren. Het kan zo zijn dat wij – na je uitschrijving als deelnemer bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren voor onze administratie of vanwege een wettelijke verplichting. Waar dat kan, zullen wij jouw persoonsgegevens zoveel mogelijk pseudonimiseren of anonimiseren.

Nieuwsbrieven en mailings
Bij aanvang van de registratie  ontvangen Therapeuten de nieuwsbrieven van de Beroepsorganisatie MET. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kun je je bij iedere nieuwsbrief uitschrijven.

Links
Op de website van de beroepsorganisatie MET is een aantal verwijzingen naar andere websites en organisaties te vinden. De stichting MET is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je de privacyverklaring van de betreffende organisatie lezen.

Website en cookies
Op de website houden wij het aantal bezoekers bij. Wij plaatsen geen cookies op onze website.